Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.notatek.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki korzystania z Sieci Użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.notatek.pl („Serwis”), w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą Rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikom zasobów teleinformatycznych w celu przechowywania przez nich danych (usługa hostingu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 5. Realizacja wszelkich odpłatnych i nieodpłatnych usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie, odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  • Administrator (Usługodawca) – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis pod adresem www.notatek.pl, tj. Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 676-244-92-33, REGON: 122419948, kapitał zakładowy: 8.300 PLN;
  • Akcja Promocyjna – organizowana cyklicznie promocja skierowana do zarejestrowanych Użytkowników;
  • Konto (Konto Użytkownika) – jest to miejsce w Serwisie (podstrona), przypisane konkretnemu Użytkownikowi po Rejestracji. Dla swojej poprawności Rejestracja wymaga podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych (tj. adresu e-mail) i akceptacji Regulaminu. Poprawnie utworzone Konto jest dostępne po zalogowaniu, gdzie w każdym czasie Użytkownik ma prawo zmieniać i modyfikować swoje dane i pliki;
  • Treści – wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania) lub pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne), a także komentarze zamieszczone przez Użytkownika w Sieci Użytkowników Serwisu;
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu;
  • Serwis (Sieć Użytkowników Serwisu) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.notatek.pl, który stanowi sieć Użytkowników (USENET), w tym sieć aktywnych Użytkowników;
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna, posiadająca Konto w Serwisie;
  • Usługa – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu;
  • Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki korzystania z Serwisu.

Wymagania techniczne i Rejestracja

 1. W celu uzyskania statusu Użytkownika Serwisu i korzystania z jego funkcjonalności niezbędny jest: komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) lub konta na portalu Facebook.com.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła,
  • dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

  Szczegóły zostały zawarte w Polityce Cookies dostępnej tutaj: https://notatek.pl/polityka-cookies

 4. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega etapowo z wykorzystaniem Serwisu i prywatnej skrzynki e-mail bądź konta na portalu Facebook.com.
 5. W celu dokonania poprawnej Rejestracji niezbędne są działania Użytkownika, szczegółowo opisane na każdym etapie procedury Rejestracji.
 6. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 7. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.
 8. W trakcie procedury Rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania danych niezgodnych z prawdą.

Korzystanie z Serwisu

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci udostępniania narzędzi teleinformatycznych (zasoby Serwisu, Konto) w celu przechowywania Treści, której integralna częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego doręczenia Usługodawcy prawidłowo wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Korzystanie z niektórych Usług świadczonych w ramach Serwisu może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Użytkownik mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług. Umowa o świadczenie takich usług zostaje zawarta w momencie wskazanym przez usługodawcę podczas zamawiania danej usługi.
 3. Rejestracja w ramach Serwisu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, w ramach którego koniecznie jest podanie adresu e-mail lub poprzez konto w portalu Facebook.com udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą w wyniku Rejestracji, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 6. Każda ze stron jest uprawniona wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
 7. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
 8. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa (2) dni.
 9. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. W takim przypadku zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 10. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do:
  • aktualizowania danych zawartych w profilu Konta;
  • usunięcia swojego Konta, danych osobowych oraz plików, które opublikował;
  • przeglądania profili innych Użytkowników i komunikowania się z nimi za pomocą wewnętrznych wiadomości;
  • przeszukiwania Sieci Użytkowników Serwisu,
  • wypowiadania się w dyskusjach przy przedmiocie lub wykładowcy;
  • oceniania Treści, które pobrał.
 11. W przypadku organizacji przez Usługodawcę Akcji Promocyjnych będą się odbywać zgodnie z regulaminami takich Akcji.
 12. Każdy Użytkownik, który zamierza wziąć udział w Akcji promocyjnej zobowiązany jest do zawarcia w profilu Konta Serwisu następujących informacji (w odpowiednich, przeznaczonych do tego polach):
  • imię i nazwisko;
  • nazwa uczelni, na której studiuje;
  • nazwa kierunku;
  • rok, na którym studiuje i data urodzenia.
 13. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych danych spowoduje, że zgłoszenie Użytkownika do udziału w Akcji Promocyjnej nie zostanie przyjęte.
 14. Profile na portalu Facebook.com wykorzystywane do udziału w Akcji Promocyjnej muszą być prawidłowo uzupełnione o imię i nazwisko Użytkownika (w przeznaczonych do tego polach), celem jego identyfikacji i weryfikacji warunków udziału w Akcji Promocyjnej.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w każdym czasie, czy Użytkownik spełnia wszystkie warunki konieczne do udziału w Akcji Promocyjnej. Jeżeli nie będzie ich spełniał, zostanie wykluczony z udziału w Akcji Promocyjnej.
 16. Wyniki weryfikacji aktywności Użytkownika, zarówno na potrzeby Akcji Promocyjnej jak i poza nią, są nieodwołalne.
 17. W sprawach nienormowanych przez regulamin Akcji Promocyjnej zastosowanie ma Regulamin Serwisu.
 18. Zasady dokonywania płatności online zostały uregulowane w treści regulaminów podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są przez Użytkowników realizowane. Reklamacje związane z płatnościami online należy kierować do podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są przez Użytkowników realizowane.
 19. Aktywność Użytkowników w ramach Sieci Użytkowników Serwisu oceniana jest pod kątem:
  • jakości oraz wartości merytorycznej przechowywanych Treści, a także ich walorów dodatkowych w postaci wykresów, schematów, rysunków itp.;
  • przypisania do Treści odpowiedniego wykładowcy;
  • zawarcia odpowiedniego opisu Treści, który musi mieć minimum 600 znaków, żeby Treść mogła zostać dodana do bazy; opis musi być zwięzły, napisany poprawną polszczyzną, zgodny z zasadami ortografii i gramatyki, musi streszczać najważniejsze zagadnienia poruszane w Treści.
 20. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wydzielenia Sieci aktywnych Użytkowników Serwisu oraz uzależnienia dostępu do ww. Sieci od spełnienia określonych warunków o czym Użytkownik zostanie poinformowany każdorazowo w przypadku próby uzyskania dostępu do takiej sieci.
 21. Użytkownik zobowiązuje się do:
  • nie podejmowania prób złamania zabezpieczeń usług Serwisu;
  • nie modyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
  • nie ingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis Usługodawcy;
  • nie modyfikowania w jakimkolwiek celu usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
  • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  • nie dostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
  • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Serwisu;
  • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

Charakter Treści oraz procedura zgłaszania bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność

 1. Zamieszczając Treści w Serwisie oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia Użytkownikowi odpowiednie narzędzia teleinformatyczne. Użytkownik nie przenosi na Usługodawcę żadnych praw oraz nie udziela Usługodawcy żadnej licencji w zakresie Treści.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  • jest uprawniony do korzystania w zakresie Serwisu z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści;
  • jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz imionami i nazwiskami ich autorów;
  • podane przez niego dane osobowe wykładowców (tj. imię, nazwisko, stopień naukowy, Uczelnia), jakie wchodzą w skład Treści są zgodne z prawdą;
  • jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych w zakresie Treści;
  • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których ww. dane, wizerunek lub informacje dotyczą;
  • Treści są wolne od błędów oraz wad;
  • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Użytkowników.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie Treści. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 4. W przypadku powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail kontakt@notatek.pl.
 5. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność, a w szczególności Treści, które stanowią:
  • utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub przedmioty praw pokrewnych, a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku, gdy udostępniający je za pośrednictwem Serwisu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w powyższy sposób;
  • naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);
  • naruszenie przepisów obowiązującego prawa, czyli m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Kodeksu karnego;
  • naruszenie jakichkolwiek innych praw osób trzecich (np. poprzez naruszenie oświadczeń złożonych w Regulaminie);
  • dosłowny zapis wykładów, lektoratów itp.;
  • pracę dyplomową (licencjacką, magisterską, doktorską), od której obrony nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy kalendarzowych.
 6. Użytkownik, poprzez zamieszczenie Treści w Serwisie, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 7. Użytkownikowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia Treści w ramach Serwisu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 9. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę przez Użytkownika danych lub inną szkodę Użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
  • skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym;
  • treść wszelkich wypowiedzi Użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
 6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

Awarie i zgłaszanie naruszenia prawa

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń i usterek.
 2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
 3. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Użytkownikowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, awarii, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Serwisu.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji o nieprawidłowości, awarii, usterce lub przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia.
 7. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 676-244-92-33, REGON: 122419948, kapitał zakładowy: 8.300 PLN.
 2. Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą mailową: dane.osobowe@eveuptive.com.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są Usługodawcę wyłącznie na potrzeby działania Serwisu, w celu wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą:
  • podmioty działające na zlecenie Usługodawcy w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Usługodawcy (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.);
  • podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych.
 6. Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Usługodawcy (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Usługodawca zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
 7. Usługodawca zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Użytkowników zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo:
  • zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
  • zażądać dostępu do danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały przekazane Usługodawcy;
  • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  • zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Usługodawca;
  • zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Usługodawca nie posiada już podstaw prawnych;
  • zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Usługodawcy;
  • zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
  • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: dane.osobowe@everuptive.com; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy.
 10. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez Google Inc. w Stanach Zjednoczonych, który to podmiot wpisany jest na listę Privacy Shield, co oznacza, że gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 11. Podane dane osobowe oraz dane zebrane w związku z korzystaniem Serwisu nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. Każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji, po zalogowaniu się do Serwisu, posiada dostęp do wszystkich swoich danych oraz ma możliwość ich aktualizacji w Serwisie, a także usunięcia konta w Serwisie.
 13. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę tak długo, jak długo Użytkownik będzie posiadał konto w Serwisie, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi. Usługodawca będzie także przechowywać dane osobowe Użytkownika w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów.
 14. W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach określonych w Regulaminie, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik jest uprawniony do przeniesienia praw wynikających z Regulaminu i całej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jaką zawarł z Usługodawcą na osobę trzecią tylko i wyłącznie za uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Usługodawca może zmienić Regulamin. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku Rejestracji lub innej umowy o świadczenie usług, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.