Prawo rzymskie

note /search

Elementy czynności prawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 6580

Czynności formalne to czynności, w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie. Uchybienie tej formie powodowało nieważność czynności. W prawie archaicznym przeważały takie czynności. Nazywano je negotia stricti iuris i wywodziły się z

Prawo rzymskie II semestr

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 7497

...Jeżeli nie ma testamentu dziedzic wchodził z mocy ustawy XII tablic: Ustawa XII tablic wprowadziła trzy klasy: - heredes sui - osoby, które z chwilą śmierci ojca stawały się osobami sui iuris; dziedziczenie według głów - proximi agnati - najbliżsi krewni agnacyjni (rodzice, rodzeństwo, bra...

Posiadanie - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 6489

Geneza posiadania: -ukształtowało się w prawie archaicznym w stosunkach agrarnych -grunty należące do państwa rzymskiego (ager publicus) były oddawane obywatelom pod uprawę w zamian za czynsz; obywatele mieli więc władztwo faktyczne -z czasem pojęcie possessio objęto władztwo faktyczne nad wszy...

Ogólne cechy zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3297

ZOBOWIĄZANIA I. OGÓLNE CECHY ZOBOWIĄZAŃ $ 122. Pojęcie, historia i znaczenie. Uprawnienie wierzyciela, żąda od dłużnika, aby spełnił na jego rzecz określony obowiązek Debitor - dłużnik, ciąży na nim dług, obowiązek polegający na dare, facere, praestare (dania czegoś, uczynienia czegoś, świadczeni...

Prawo rzymskie, acta legitima- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Pacta legitima. Były to umowy, które uzyskały ochronę procesową w oparciu o indywidualne decyzje cesarzy (okres dominatu). Formą ochrony była condictio ex lege. Znane były trzy pacta legitima: nieformalne przyrzeczenie posagu (pactum dotale) nieformalne przyrzeczenie darowizny (donatio) - na pods...

Prawo rzymskie, apelacja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

Apelacja: -ponieważ strony nie miały kontroli nad wyborem sędziego - strona przegrywająca miała możliwość kontroli zgodności orzeczenia z obowiązującym prawem =apelacja -supplicatio - zwrócenie się do cesarza z odwołaniem od decyzji urzędnika -cel - ugodzenie w niesprawiedliwość wyroku jako rezul...

Prawo rzymskie, bezpodstawne wzbogacenie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2758

Bezpodstawne wzbogacenie. Juryści epoki republikańskiej głosili zasadę, że można domagać się od kogoś zwrotu tego, co znalazło się u niego z niesłusznej przyczyny. Bezpodstawne wzbogacenie jakiejś osoby musiało pierwotnie następo...

Prawo rzymskie, dzierżawa wieczysta- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

Dzierżawa wieczysta (emfiteuza). Była to dziedziczna i zbywalna dzierżawa cudzych gruntów; prawo rzeczowe o treści zbliżonej do prawa własności. Emfiteuza powstawała w wyniku nieformalnej umowy pomiędzy właścicielem a emfiteutą, a także na pods...

Egzekucja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

Egzekucja -tytuł egzekucyjny dawał podstawę do wdrożenia egzekucji, jeśli w ciągu 30 dni pozwany nie zaspokoił powoda -w procesie legisakcyjnym - legis actio per manus iniectionem - powód w obecności

Geneza porcesu formułkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

Geneza procesu formułkowego Proces legisakcyjny stał się elementem hamującym rozwój gospodarczy w okresie wielkiej ekspansji Rzymu na polu produkcji i wymiany towarowej, jaka nastąpiła po wojnach punickich. Rzymianie wchodzili wówczas w sto...