Politechnika Gdańska

note /search

Biznes plan przedsiębiorstwa Wod-Kan

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1337

Biznes plan Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI 1. Wstęp Wstęp Podziękowania Autorzy opracowania pragną wyrazić podziękowania Zarządowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Zarządowi PWiK Sp. z o.o, kierownikom poszczególnych działów oraz wszystkim osobom, z...

Globalizacja - szerokie omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 924

Globalizacja Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integracj...

Analiza strategiczna - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1379

W.1. DZIEDZINY KLUCZOWE 1. Studia prospektywne kreowanie przyszłości firmy, miast (nie prognozowanie, nie ekstrapolacja); przedmiot s.p. - otoczenie. * scenariusze przyszłości - dot. otoczenia firmy, przy wielu scenariuszach- metascenariusz * wizje rozwoju (wizja zintegrowana) 2. Polityka strategic...

Istota badań marketingowych - zbiór wykładów.

 • Politechnika Gdańska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1183

0123 457 9   ! "! #$ % '%(%) *%+,- ! "./01#2 3 4+,5678598 '%7*:?@A  BC DEF A @GHIE J EKFF H KLKF EBF LMN@EAH=A EDF LI@EOHNLKDA I@A EHC N@P A NA @Q HC BMJ AI MEP RA ?E@F LQ A DMJ AA S TUVW XUYZW Y\TVT] Z^_T`S Ta] ^bcV\UW ^\UW ZW ^bYS d^e W Z_cf ghjk lm nloMJ ABC DEF A @GHIEJH=EJ BRJ E ] c\UW šcS UX\...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Geometria - rzut cechowany

 • Politechnika Gdańska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 6160

KMBiM GEOMETRIA WYKREŚLNA Politechnika Gdańska Rok I, semestr I (zimowy) WYKŁAD 7 WYKŁAD 7 RZUT CECHOWANY Budownictwo POLITECHNIKA GDAŃSKA Opracował: mgr inż. Mikołaj Miśkiewicz Opracował: Mikołaj Miśkiewicz http://www.okno....

Podstawowe klasyfikacje betonów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3101

Podstawowe klasyfikacje betonów (podziały). Podział betonów ze względu na gęstość pozorną: beton ciężki - o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych) beton zwykły - o ciężarz...

Projektowanie składu betonów zwykłych

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 5810

Projektowanie składu betonów zwykłych zasady ogólne: Klasyfikacja metod projektowania Przez projektowanie betonu należy rozumieć dobór składników i ustalenie ich proporcji w mieszance betonowej: spoiwa cementowego ,wypełniacza -kruszywa ,wody ...

Wytrzymałość na ściskanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5005

Wytrzymałość na ściskanie jako podstawowa cecha betonu zwykłego. Czynniki kształtujące wytrzymałość na ściskanie: -stosunek wodno-cementowy -ilość i jakość zaczynu -stosunek ilości cementu do kruszywa -uziarnienie, teksturę, kształt i cech...

Zbiór zagadnień z organizacji i zarządzania.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako istotny przedmiot zwiększania efektywności zarządzania Zródło: Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw P.P z dnia 30.08.1996 1 .def. przekształceń własnościowych i prywatyzacji 2 . charakteryst. Ścieżek prywatyzacyjnyc...