Postępowanie cywilne

note /search

Czynności procesowe - pojęcie i wymagania procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2926

Czynności procesowe- uświadomione i celowe zachowania się podmiotów postępowania cywilnego.Podejmowane na podstawie przewidzianych przez obowiązującą ustawę procesową uprawnień lub w wypełnianiu obowiązków procesowych, w formie procesowej i dla wywołania określonych skutków prawnych, rów...

Wzór pisma-Umowa serwisowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2919

UMOWA SERWISOWA zawarta dnia w pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą, a zwanym dalej Serwisantem. §1. Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej rozprowadzanego przez Zleceniodawcę. §2. Obsługa serwisowa obejmuje: napraw...

Źródła prawa procesowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3808

ŹRÓDŁA PRAWA PROCESOWEGO Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 Część I - Proces, Postępowanie nieprocesowe, Postępowanie w razie zniszczenia lub zaginięcia aktCzęść II - postępowanie zabezpieczająceCzęść II...

Środki odwoławcze.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3892

Środki odwoławcze APELACJA Środek odwoławczy przysługujący od nieprawomocnych orzeczeń merytorycznych sądu I instancji Dewolutywny i suspensywny Funkcją jest ponowienie i uzupełnienie postępowania sądu I instancji a nie jego powtórzenie. W zakresie niezbędnym do wszechstronnego sprawdzenia zasadn...

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4473

ŚRODKI ZASKARŻENIA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM art. 804 ŚRODKI ODWOŁAWCZE ZWYCZAJNE ZAŻALENIE środek odwoławczy względnie dewolutywny, zażalenie nie jest suspensywne, Art. 767 4 . § 1. Zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w w...

Środki zaskarżenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4193

ŚRODKI ZASKARŻENIA Kontrola czynności organów sądowych, zmierza do uchylenia albo zmiany czynności decyzyjnej organu procesowego Środki odwoławcze cechuje suspensywność (wstrzym...

Zasada ustności i zasada bezpośredniości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1533

BEZPOŚREDNIOŚCI i USTNOŚCI ZASADA USTNOŚCI Dotyczy formy reprezentowania przez strony materiału procesowego w post. cywilnym. Najlepiej ta zasada ustności realizowana jest na rozprawie w procesie cywilnym, na podst. art. 210 kpc. Umożliwia realizację zasady bezpośredniości. Po wywołaniu sprawy, na...

Rola biegłego - omówienie artykułów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Art. 278. § 1. W wypadkach wymagaj ą cych wiadomo ś ci specjalnych s ą d po wys ł uchaniu wniosków stron co do liczby bieg ł ych i ich wyboru mo ż e wezwa ć jednego lub kilku bieg ł ych w celu zasi ę gni ę cia ich opinii. § 2. S ą d orzekaj ą cy mo ż e pozostawi ć prawo wyboru bieg ł ego s ę dziemu...

Cel postępowania zabezpieczającego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

CEL POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO Postępowanie pomocnicze Udzielona zostaje natychmiastowa i tymczasowa ochrona prawna polegająca na zabezpieczeniu roszczenia, które może być dochodzone przed sądem powszechnym lub polubownym Funkcja zostaje zrealizowana gdy cel w konkretnej sprawie zostanie osią...

Cele i funkcje postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071

CELE I FUNKCJE POSTĘPOWANIA W przedmiocie rozumienia celów i funkcji nie ma zgodności poglądów. Niekiedy funkcje były identyfikowane z celami państwa. CELE urzeczywistnianie obowiązujących norm prawa materialnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych oraz zaprowadzanie w zakresie tych stosunków pra...